Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

0
hanuman-chalisa-lyrics-kannada

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada is a beautiful hymn dedicated to Lord Sri Hanuman.

Reciting Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada will protect you from negative energy and help grow confidence and protects you from evil.

Hanuman Chalisa Lyrics

ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |

ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ, ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ ||

ಬುದ್ಧಿ-ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೈ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

 

|1| ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ, ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||

|2| ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ ||

|3| ಮಹಾ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ, ಕುಮತಿ ನಿವಾರ, ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||

|4| ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ, ಕಾನನ-ಕುಂಡಲ, ಕುಂಚಿತ-ಕೇಶಾ ||

|5| ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ, ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ, ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ||

|6| ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ-ನಂದನ, ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ||

|7| ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ, ರಾಮಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ||

|8| ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ, ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ||

|9| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ, ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ||

|10| ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ, ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ||

|11| ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ, ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ ||

|12| ರಘು-ಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ, ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ-ಸಮ-ಭಾಯೀ ||

|13| ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ, ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀ ಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||

|14| ಸನಕಾದಿಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ, ಮುನೀಶಾ, ನಾರದ-ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ||

|15| ಯಮ, ಕುಬೇರ, ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ, ಕವಿ-ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ||

|16| ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ, ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ ||

|17| ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ, ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬಜಗ ಜಾನಾ ||

See also  ಎಲ್‌ಎಚ್‌ಎಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ

|18| ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ, ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರಫಲ ಜಾನೂ ||

|19| ಪ್ರಭು-ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ, ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ||

|20| ದುರ್ಗಮ-ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ, ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ, ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ||

 

Hanuman Chalisa

hanuman-chalisa

|21| ರಾಮ ದುಆರೇ, ತುಮ ರಖವಾರೇ, ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ, ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ||

|22| ಸಬಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ, ತುಮರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ||

|23| ಆಪನ ತೇಜ, ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ, ತೀನೋಂ-ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ||

|24| ಭೂತ-ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ, ಮಹ ವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||

|25| ನಾಸೈ ರೋಗ, ಹರೈ ಸಬ-ಪೀರಾ, ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ-ವೀರಾ ||

|26| ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ, ಮನ-ಕ್ರಮ-ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||

|27| ಸಬಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ, ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ||

|28| ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ, ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ-ಫಲ ಪಾವೈ ||

|29| ಚಾರೋ-ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ, ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ, ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ||

|30| ಸಾಧು-ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ, ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮದುಲಾರೇ ||

|31| ಅಷ್ಠ-ಸಿದ್ಧಿ ನವ-ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ, ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ||

|32| ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ, ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||

|33| ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||

|34| ಅಂತಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯೀ, ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ||

|35| ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಹಿನ್ , ಹನುಮತ್ ಸೆ ಸರ್ವ ಸುಖಾ ಕರಹಿ ||

|36| ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ, ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ ||

|37| ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ, ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ||

|38| ಜೋ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೊಯಿ, ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯಿ ||

|39| ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ, ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ-ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ||

|40| ತುಲಸೀ ದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ, ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹಡೇರಾ ||

|| ದೋಹಾ ||

See also  ಪಡಿಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಭೂಕುಸಿತ!

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ, ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |

ರಾಮ, ಲಖನ, ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ್ ||

 


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here